Gait Abnormalities

 

Gait abnormalities 

 1 Parkinsonian and festinating gait 

◆ การเดินมีลักษณะ เริ่มเดินยาก มีตัวแข็งเป็นระยะ ก้าวสั้น ถี่ ตัวโน้มไปด้านหน้า การแกว่งแขนลดลง และลำตัวมีลักษณะโน้มตัวไปด้านหน้า(stoop posture) เวลาเดินเลี้ยวกลับตัวมีลักษณะ หมุนตัวแบบ en bloc turning 

 แขนจะมีลักษณะงอเล็กน้อย ตัวและหลังจะก้มงอ ขาก็จะงอ ตัวโน้มไปด้านหน้าเวลาเดิน

 Festination (‘hasten’) หมายถึง tendency in these patients to accelerate during ambulation in an apparent attempt to keep up with their center of gravity. 

 Festination เกิดทั้ง การโน้มตัวไปด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้เกิดล้มได้ง่าย. 

 2 Sensory ataxia gait 

 Due to pathology involving proprioceptive sensory modalities or occasion- 

ally bilateral parietal lobe lesions. 

 Awkward foot placement with inability to rapidly correct. 

 Coarse movements of legs with stamping of feet, which are placed far apart to 

correct for instability. Frequent visual checks of foot placement. 

 Gait is achieved as patient fl ings legs forward and outward abruptly in steps 

of variable length and height. Ataxia markedly enhanced with the deprivation 

of visual cues. 

Normal gait requires a complex neural integration of vision, proprioception, 

vestibular, and motor function. 

Due to the complex integration and multimodal requirements, analysis of 

gait abnormalities is extremely high yield and in some cases diagnostic. 

Gait is composed of antigravity support, stepping, maintenance of 

equilibrium, and propulsion. 

Gait evaluation should include natural, tandem, heel, and toe gait as well 

as observation of arising from a seated position, turns, and resistance to 

external forward and backward pushing. 

 Romberg sign present. 

 Frequently seen in tabes dorsalis, Friedreich ataxia, subacute combined 

posterior column degeneration, syphilitic meningitis, and chronic sensory 

polyneuropathy. 

 3 Steppage (equine) gait 

 

Regular and even steps with the advancing foot held with the toes down.Walking accomplished with excessive fl exion at the hip lifting the foot abnor- 

mally high in an effort to clear the foot off of the ground. 

 Frequently accompanied by a foot slap. 

 May be unilateral or bilateral and occurs as a result of chronic axonal neu- 

ropathies such as Charcot-Marie-Tooth disease, muscular atrophy, poliomy- 

elitis, and paralysis of the pretibial and peroneal musculature. 

 4 Cerebellar gait 

 เนื่องจาก cerebellum ทำหน้าที่ทรงตัวให้ร่างกายและยังช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานประสานงานกันดังนั้นถ้ามีความผิดปกติจึงทำให้มีอาการทรงตัวไม่ดี และการทำงานประสานงานกันของกล้ามเนื้อไม่ดี 

◆ ลักษณะการเดินจะมีขากางออกสองข้าง

 การทรงตัวไม่ดีและมีการก้าวเ้าที่ไม่สมำ่เสมอ

 ระยะของการก้าวแต่ละก้าวจะสั้นยาวไม่เท่ากัน

 

◆เมื่อทดสอบให้ทำการเดินแบบ tandem walk จะพบว่ามีการทรงตัวไม่ดีขณะเดินต่อเท้า

 5 Normal pressure hydrocephalus gait 

 Few distinguishing features, frequently but inaccurately, referred to as ‘apraxic.’ 

 Cardinal features include shuffl ing, widened base, and diminished cadence. 

 An important diagnosis requiring further evaluation especially in the setting 

of unexplained, progressive dementia and urinary incontinence. 

 6 Spastic gait (hemiplegic/paraplegic) 

The video No.1 shows scissor gait due to spastic paraparesis.

The video No.2 shows spastic hemiplegic gait.

ลักษณะของ spastic gait 
 มีลักษณะเคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง เนื่องจากอาการเกร็งเป็นลักษณะของ Hypertonia ชนิด spasticity ซึ่งเกิดเนื่องจาก มีความผิดปกติของUpper motor neuron control ของ muscle tone ดังนั้นการกระจายตัวของกล้ามเนื้อที่มีอาการจึงเป็นลักษณะของการกระจายตัวของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความผิดปกติของ corticospinal tract ผู้ป่วยจะมีการ  flexion ของ upper extremities และ extension ของ lower extremities

 ในผู้ป่วยที่เป็น spastic hemiplegic gait ผู้ป่วยจะงอแขนท่อนบนไว้เหมือนถือของ ส่วนที่บริเวณ lower extremities ผู้ป่วยจะเหยียดออก ทำให้เวลาเดินต้องแกว่งขาวนออกด้านนอก เรียก ” circumduction” 

 The foot frequently wears down the shoe on the outer soles and toes. 

 Often the result of stroke or as a major manifestation of cerebral palsy.

 

7 Waddling (gluteal, Trendelenburg) gait 

 Seen with weakness in the gluteal muscles and the resultant failure to stabilize 

the weight-bearing hip during ambulation. 

 Exaggerated outward bulging of the weight-bearing hip with a concomitant 

hip drop and truncal tilt to the opposite side. 

 Observed in progressive muscular dystrophies, spinal muscular atrophy, and 

infl ammatory myopathies. 

 8 Dystonic/choreoathetotic gait 

 A gait with superimposition of involuntary muscle movements. 

 Gait occurs with continuous, irregular movements of the face, neck, arms,  

and hands and, when severe, the trunk and proximal joints.

 Movements include head-jerking, facial grimacing, tongue protrusion. Twist- 

ing and squirming movements of the trunk and limbs are seen as the arms 

and hands are alternatively fl exed, extended, pronated, and supinated. 

 Seen in focal axial dystonias, congenital athetosis, Huntington chorea, and 

Oppenheim dystonia. 

9 Reeling (drunken) gait 

 Tottering gait with lateral leering and frontward/backward tipping, giving the 

appearance of being on the verge of losing balance and falling. 

 Able to momentarily correct, unlike cerebellar gait. 

 Marked variability. 

10 Toppling gait 

 A general term used in describing gaits characterized by frequent tottering 

and falling. 

 Often the result of lateral medullary syndrome with falls to the side of the 

lesion, vestibular neuronitis with falls to the affected side, or midbrain strokes 

with frequent backwards falls. 

 Apparently a disorder of balance, in particular a decrement in ‘righting’ re- 

flexes. 

11 Hysterical gait 

 Broad category of abnormal gait patterns including hysterical monoplegia, 

hemiplegia, paraplegia, as well as astasia-abasia. 

 Astasia-abasia refers to patients unable to stand or walk but retaining normal 

leg movements while supine. When placed on their feet, they are able to make 

only a few, if any, steps before crumpling down. Almost always hysterical. 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: